A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE

2017. november 28, kedd 09:30A DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM ÉS A DEBRECENI EGYETEM NÉPRAJZI TANSZÉKÉNEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA

2017. november 15-én múzeumunk az MTA DAB Társadalom- és Történettudományi Szakbizottsága Néprajzi Munkabizottsága közreműködésével rendezett konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, melynek előadási a reformáció témáját dolgozták fel.

A konferencia délutáni programját nyitotta meg azon együttműködési megállapodás aláírása, amely a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke és múzeumunk között immár évtizedek óta működő szakmai kapcsolatot önti hivatalos formába.
 

A konferencia programja:
 

 

A konferencia közönsége:
 
 


 
A konferencia előadói:


Szabó István alpolgármester és Horváth László múzeumigazgató


Bagi Gábor Benedek Csaba
Cservenyák László Csíki Tamás
Gecse Annabella Hegedűs Gabriella
Keményfi Róbert Kusnyír Éva
Nagy Molnár Miklós P. Szalay Emőke

 

Az együttműködési megállapodás aláírása Dr. Cservenyák László elnökletével:
 
Prof. Dr. Keményfi Róbert tanszékvezető egyetemi tanár és Dr. Horváth László múzeumigazgató
 

 

Az együttműködési megállapodás szövege: 


Együttműködési megállapodás

a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,

képviselő: Keményfi Róbert, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár)  

és a szolnoki Damjanich János Múzeum (5000 Szolnok, Kossuth tér 4.,

képviselő: Horváth László PhD, múzeumigazgató)

között  a 2017. november 15. – 2022. november 15. közötti időszakra
 
Jelen megállapodás célja, hogy az egyetemi oktatás, a muzeológia és a tudományos kutatás közös tennivalóit összehangolja, rendszeres és tervszerű együttműködést alakítson ki a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke és a szolnoki Damjanich János Múzeum között. Ezzel a két intézmény az őket személyében is összekapcsoló Szabó László munkásságának szellemiségét követi, tudományos műhelyét életben tartja.

Az együttműködő felek megállapodnak abban, hogy közép- és hosszútávú programjaik megvalósításában kölcsönösen segítik egymást az anyagi erőforrások és a szellemi kapacitás leghatékonyabb kihasználása érdekében.
 
Az együttműködés területei:

Egyetemi oktatás

 
A szolnoki Damjanich János Múzeum munkatársai a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének igényei szerint és megbízása alapján részt vállalnak a Tanszék oktatási feladatainak ellátásában. A már működő gyakorlatot követve a Múzeum munkatársai bekapcsolódnak a muzeológia szakirány működtetésébe, a szakirányú tárgyak oktatásába. Továbbá közreműködnek a szakdolgozatok bírálatában és a záróvizsga, illetve doktori vizsga bizottságainak munkájában. A Múzeum szakmai gyakorlat keretében fogadja a Tanszék muzeológiai képzésben részt vevő hallgatóit, elősegítve ezzel a múzeumi tárgyi örökség megismertetését és a néprajzi muzeológia módszertanának oktatását.
 
Kutatási feladatok, publikációs tevékenység, kiadványok


A szolnoki Damjanich János Múzeum lehetőséget biztosít a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke oktatóinak és hallgatóinak, hogy bekapcsolódjanak a megye területén, illetve a régióban végzett kutatási feladatokba. Az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően a Múzeum munkatársai részt vesznek a Tanszék által szervezett kutatómunkában. A Tanszék és a Múzeum tudományos programjukban vállalják a két intézmény egykori tudós munkatársai tudományos hagyatékának megőrzését és feldolgozását.
 
A kutatómunka eredményeinek közlésére az együttműködő felek saját kiadványaikban lehetőséget biztosítanak.
 
Nemzetközi kapcsolatok

 
A néprajztudomány nemzetközi elismertségének megőrzése és erősítése érdekében a Múzeum és a Tanszék a makrorégió adottságainak és a diszciplináris sajátosságoknak megfelelően koordinálják nemzetközi kapcsolataikat, kölcsönösen képviselik a másik fél érdekeit a nemzetközi tudományos és muzeológiai fórumokon.
 
Közös rendezvények, konferenciák


A Múzeum és a Tanszék munkatársai kölcsönösen részt vesznek a másik fél által szervezett konferenciákon, illetve elkötelezik magukat amellett, hogy közös kutatási eredményeiket közös szervezésű, váltakozó helyszínű konferenciákon mutassák be.
 
Könyvtárfejlesztés

 
Mindkét fél könyvtára igyekszik a külföldi és hazai könyvek és folyóiratok összehangolt megrendelésére. Kölcsönösen felajánlják egymásnak könyv- és folyóirat – állományuk duplum példányait. Díjtalanul megküldik egymásnak saját kiadványaikat, belső publikációikat.
 
Kölcsönös tájékoztatás, információ

 
A Múzeum és a Tanszék folyamatosan tájékoztatja egymást kutatási terveikről és törekszenek azok összehangolására. Kölcsönösen megküldik egymásnak éves munkaterveiket és munkabeszámolóikat, rendezvényeik programját, meghívóit, stb. A két intézmény honlapján szerepelteti a partnerség tényét és rendszeresen frissíti az együttműködés eredményeit.
 
Egyéb rendelkezések

 
A szerződés lejártának évében azt a szerződő felek felülvizsgálják és szükséges korrekciók elvégzése alapján további öt évre meghosszabbítják.
 
 
Szolnok, 2017. november 15.
 
 
 
Keményfi Róbert, az MTA doktora                                                                                        Horváth László PhD
tanszékvezető egyetemi tanár                                                                                               múzeumigazgató