Főoldal » Szervezeti és Működési Szabályzat

SZMSZ

 
DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
 
 
I.  BEVEZETŐ
 
 
1. A Damjanich János Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) a hatályos jogszabályok alapján tartalmazza a megyei hatókörű városi múzeum feladatait, szervezeti és működési rendjét. Az SZMSZ a mellékletekkel együtt érvényes. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterének jóváhagyásával válik hatályossá.
A hatálybalépés ideje:2013. ……………………….
 
2. Az intézmény hivatalos neve: Damjanich János Múzeum 
Székhelye: Szolnok, Kossuth tér 4.
 
3. A Damjanich János Múzeum fenntartója és közvetlen felügyeleti szerve Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. 
Alapítója: Szolnoki Könyvtár és Múzeumegyesület
Az alapítás kelte: 1933.
Alapító okirata: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 278/2012. (XII.13.) számú határozata
Jogállása: önálló jogi személyként működő, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény.
 
Hivatalos pecsétje: "Damjanich János Múzeum Szolnok" körirattal, középen a Magyar Köztársaság címere.
 
4. A költségvetési szerv tevékenysége:
 
4.1.A költségvetési szerv alaptevékenységei:
 
Alaptevékenysége: 91.02: Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme
 
4.1.1. Szolnok Megyei Jogú Város és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében:
 
· a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,
· biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
· kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához,
· közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
· együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
· elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,
· az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.
 
4.1.2.Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak:
 
· gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme, 
· tudományos feldolgozása és publikálása,
· hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.
 
4.1.3. A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében:
 
· vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak,
· területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően, 
o végzi a megelőző és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti szaktevékenységeket,
o vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,
o a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti,
o részt vesz a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben történő elhelyezésében,
o szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében,
o gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében,
o részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában,
o muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként működik.
 
4.1.4. Elvégzi a honismereti mozgalom szakmai irányítását. 
 
4.1.5. Együttműködik, kapcsolatot tart más múzeumokkal, valamint a kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, a levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, a köz- és a felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel.  
 
68.20: Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Az intézmény szabad ingatlankapacitását alap tevékenysége körében hasznosítja. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
 
c) Alap feladatok forrásai
- fenntartói támogatás
- átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek
- alaptevékenységből származó bevétel.
 
d) Feladatmutatók:
Pénzügyi szakfeladat rend:
910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása
                        910202-1 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
                        910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység
                        910204-1 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
                        910301-1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
                        910302-1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
                        910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
 
5. Az intézmény Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartási száma: 12128414
- Adóazonosító száma: 15576529-2-16
- Előirányzat felhasználási számlaszáma: Raiffeisen Bank 12050002-01373954-00100005
- Statisztikai száma: 15576529-9102-312-16
- Törzskönyvi azonosító szám: 576525
 
A  tevékenysége során előforduló, a vagyoni és pénzügyi helyzetére kiható gazdasági eseményeiről a kettős könyvvitel rendszerében – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben rögzített szabályok szerint - módosított teljesítés szemléletű nyilvántartást vezet, amelyet a költségvetési év végével lezár.
 
II. A DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM FELADATAI
 
 
1. Az intézmény Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata felügyelete alatt önállóan látja el feladatait.
 
2. A Damjanich János Múzeum működésére vonatkozó fontosabb jogszabályok az alábbiak:
 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
- 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (2012. évi I. törvény)
- a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és végrehajtására kiadott kormány rendeletek és miniszteri rendeletek
- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.  törvény 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló, (hatálybalépésétől a 2009. évi CXX. törvény.) 1959. évi IV. törvény 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- 368/2011. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól,
- 193/2003.(XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről,
- más hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok.
 
 
 
3. A Damjanich János Múzeum feladatai
 
 
a) Általános feladatok
A Damjanich János Múzeum gondoskodik a Jász-Nagykun-Szolnok megye területén fellelhető kulturális javak gyűjtéséről, védelméről, nyilvántartásáról, megőrzéséről, restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról.
Az intézmény részt vesz a megye és az ország szakmai és tudományos életében, együttműködik hazai és külföldi múzeumokkal, intézményekkel és szervezetekkel.
 
 
b) Részletes feladatok
A Damjanich János Múzeum megyei gyűjtőkörű, muzeális intézményeket magába foglaló közgyűjtemény. Gyűjtőkörét képezik az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar nemzet és Magyarország népei történelmének minden kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, írásos és egyéb (régészeti jelenség vagy hangdokumentum) bizonyítékai, valamint művészeti alkotások. Az intézmény az ágazati főhatósági utasításoknak és a fenntartói döntéseknek megfelelően biztosítja a különböző muzeológiai szakágak és gyűjtemények összehangolt tevékenységét, az éves munkatervekben megfogalmazott tudományos és közművelődési feladatok végrehajtását. 
A Damjanich János Múzeum a Magyar Tudományos Akadémia által 1984-ben elismert tudományos kutatóhely. Ennek értelmében szakemberei révén vezető szerepet játszik és alapkutatásokat végez a megye területén a szaktudományi kutatásokban. Kutatási eredményeit tudományos publikációkban adja közre. Külön felhatalmazás vagy megállapodás alapján részt vesz más intézmény, szervezet által a megye területén folyó kutatásban vagy a megye határain kívüli egyéb téma- vagy regionális kutatásokban.
A Damjanich János Múzeum végzi a megye területén a régészeti lelőhelyek mentését. A régészeti jelentőségű földterületeken beruházásokhoz kapcsolódó földmunkákat, megelőző feltárásokat és régészeti leletmentést végez.
Az intézmény közművelődési tevékenységével, kiadványok megjelentetésével és más módon (pályázatok, táborok, szaktanácsadás stb.) támogatja a megyei honismereti mozgalmat. Folyamatosan segíti szakmailag a megye más településein lévő közérdekű és magán muzeális gyűjteményeket, kiállítóhelyeket. Együttműködik, szakmailag irányítja a vidéki gyűjteményeket. Egyetemekkel, tudományos intézetekkel együttműködik, kapcsolatot tart.
 
 
c) Az általános és részletes feladatok ellátása érdekében az intézmény:
- biztosítja a gyűjteményeiben található muzeális anyag megőrzését, kezelését, nyilvántartását, vagyonbiztonságát,
- alkalmazza a vonatkozó szaktudományok legkorszerűbb kutatási és feldolgozási módszereit,
- felhasználja a hazai és a külföldi muzeológia általános és speciális módszereit a gyűjtés, tárolás, rendszerezés, nyilvántartás, adattárolás, konzerválás, restaurálás, kiállítás-rendezés, ismeretátadás terén,
- megtervezi és szervezi az intézmény propaganda tevékenységét,
- közművelődési tevékenység keretében állandó és időszaki kiállításokat rendez, és más kulturális szolgáltatásokat végez,
- a megfelelően kialakított nyilvántartási rendszerrel a gyűjteményt hozzáférhetővé teszi a kutatások számára,
- a kulturális javak tudományos feldolgozása és bemutatása terén együttműködik a hazai és külföldi intézményekkel,
- a rábízott anyagi eszközökkel a vonatkozó jogszabályok szerint gazdálkodik,
- kialakítja a feladatok optimális ellátását biztosító belső szervezeti és működési rendjét.
 
 
III. A DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM 
INTÉZMÉNYI-SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
 
 
1. A Damjanich János Múzeum megyei hatókörű városi múzeum.
 
2. A MÚZEUM és kiállítóhelyei
 
A Damjanich János Múzeum megyei hatókörű városi múzeum.
Gyűjtőterülete: régészet, néprajz, képzőművészet, iparművészet, numizmatika, történettudomány, irodalomtörténet gyűjtőkörben Jász-Nagykun-Szolnok megye egészére kiterjed.
 
A Damjanich János Múzeum – mint megyei hatókörű városi múzeum
 
- elősegíti a megyében működő más muzeális intézmények szakmai együttműködését, munkájuk összehangolását, valamint a megye területén lévő nemzeti kulturális örökség védelmét,
- ellátja a gyűjtőkörében megfogalmazott szakágak muzeológiai feladatait,
- ellátja a régészeti lelőhelyek nyilvántartását és mentését, rendszeresen ellenőrzi a régészeti jelentőségű földterületeket,
- segíti az ágazati szakmai felügyelet munkáját.
 
Székhelye: Szolnok, Kossuth tér 4.
Alapítási éve: 1933.
 
Kiállítóhelyei:
 
a) Szolnoki Galéria
Önálló gyűjteménnyel nem rendelkező közérdekű muzeális kiállítóhely
Szolnok, Templom u. 2.
Alapítási éve: 1972.
 
b) Tabáni Tájház
A szolnoki tabáni városrészhez kötődő tájház, közérdekű muzeális kiállítóhely, a Damjanich János Múzeum elkülönített gyűjteményével
Szolnok, Tabán u. 24.
Alapítási éve: 1991.
 
A feladatellátáshoz rendelt vagyon: 
 
Szolnok, Kossuth tér 4. hrsz.: 2065 (Tulajdonos: Magyar Állam)
Szolnok, Templom u. 2. hrsz.: 930/2 (Tulajdonos: Magyar Állam)
Szolnok, Tabán u. 24. hrsz.: 1385 (Tulajdonos: Magyar Állam)
Szolnok, Dr. Sebestény körút 3. Raktár és Konferenciaterem
hrsz.: 769/44 (Tulajdonos: Magyar Állam)
Tószeg, Attila u. 1. (régészeti védett terület)
hrsz.: 952/2 (Tulajdonos: Magyar Állam)
hrsz.: 951 (Tulajdonos: Magyar Állam)
 
Engedélyezett álláshelyek száma: 40,25
 
3. A Damjanich János Múzeum szakági tevékenysége osztályszervezetben és önálló csoportokban folyik. Az osztályok feladata a szakterületek munkájának szakemberekre támaszkodó tervezése, koordinálása és végrehajtása, ellenőrzése. 
 
a) Gyűjteményi osztályok:
 
- Néprajzi osztály
- Régészeti osztály
- Történeti, irodalomtörténeti és művelődéstörténeti osztály
- Művészettörténeti osztály
- Könyvtár és közönségkapcsolatok osztálya
 
A gyűjteményi osztályok munkatársai szakmuzeológusok és más szakalkalmazottak, akik a múzeumok tudományos koncepciójában megjelölt témákban, a szakágak szerinti gyűjtőkörökben a tudományos gyűjtő, feldolgozó és nyilvántartó munkát végzik. Kiállításokat rendeznek, felügyelik a Damjanich János Múzeum állandó kiállításait és az időszaki kiállításokat, felkérésre igény szerint tárlatvezetői feladatokat látnak el.
A Könyvtár és közönségkapcsolatok osztályának tagjai a múzeum könyvtári gyűjteményét kezelő, gyarapító és feldolgozó munkatársak, valamint a Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai, népművelői, kulturális szervezői szakalkalmazottak, akik múzeumpedagógiai és tárlatvezetői feladatokat látnak el, szervezik és lebonyolítják a múzeumi közművelődési programokat.
A gyűjteményi osztályok és a Restaurátor osztály szükség szerint ülést tartanak, melynek előkészítése, összehívása és lebonyolítása az osztályvezető feladata.
 
b) Nem gyűjteményi osztályok:
 
- Restaurátor osztály
- Gazdasági osztály
 
A Restaurátor osztály tagjai a restaurálási, konzerválási, gyűjteményi állagmegóvási munkálatokat végző munkatársak.
A Gazdasági osztály tagjai a pénzügyi, gazdasági, adminisztratív ügyintézést végző munkatársak, valamint a kisegítő alkalmazottak: teremőrök, gondnok, takarítók. A teremőrök szakmailag a Közönségkapcsolati osztályhoz tartoznak.
 
c) Technikai csoport
Nem gyűjteményi csoport, tagjai a képi archiválást és dokumentálást, az informatikai rendszert biztosító közalkalmazottak.
 
d) Titkárság
A Damjanich János Múzeum adminisztratív ügyintézője.
 
 
 
IV. A DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM
SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
 
 
Múzeumigazgató
1 fő
Szakmai igazgatóhelyettes
1 fő
Gazdasági igazgatóhelyettes 1 fő
Gazdasági osztály
4 fő
Titkárság 1 fő
Néprajzi osztály 4 fő
Régészeti osztály 7 fő
Történeti,  irodalomtörténeti és művelődéstörténeti osztály 3 fő
Szolnoki Galéria
2 fő
Könyvtár és közönségkapcsolatok osztálya 7 fő (6,5)
Restaurátor osztály
2 fő
Egyéb szakmai csoport
2 fő
Technikai csoport
3 fő
Művészettörténeti osztály 2 fő
Tabáni Tájház
0,75 fő 
 
 
 
1. Belső szervezeti egységek
 
a) Az intézmény vezetése
 
Múzeumigazgató
A költségvetési szerv vezetője a megyei hatókörű városi múzeum vezetője, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. 
A megyei hatókörű városi múzeum vezetőjét Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
A Kult. tv. 45. § (4) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges. 
 
A múzeumigazgató feladatai:
 
- egyszemélyi felelősséggel vezeti a múzeumi szervezetet, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért a megbízó szervnek felelős,
- az igazgató képviseli az intézményt az intézmény külső kapcsolataiban, de meghatározott hatáskörök gyakorlását (kiadmányozási és utalványozási jogkörök) munkatársaira bízhatja, kivéve a munkáltatói jogkört,
- a kiadmányozási és utalványozási jogkörét - a gazdasági igazgatóhelyettes ellenjegyzése mellett - az általános igazgatóhelyettes hatáskörébe utalhatja,
- gyakorolja a múzeum valamennyi közalkalmazottja és egyéb munkavállalója tekintetében a munkáltatói jogokat,
- gondoskodik az intézmény munkatervének elkészítéséről, irányítja és ellenőrzi annak végrehajtását,
- felelős a jóváhagyott éves munkaterv és költségvetés teljesítéséért, az intézmény vagyonkezeléséért,
- az intézményi költségvetés előirányzatai felett rendelkezni jogosult a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörök gyakorlásával, mely a gazdasági igazgatóhelyettes ellenjegyzésével érvényes,
- együttműködik a közalkalmazottak érdekképviseleti szerveivel, gondoskodik a munkavállalói fórumok, szervezetek informálásáról,
- az intézményre vonatkozó jogszabályok, megállapodások alapján meghatározza a múzeumi szervezet ügyvitelét, gondoskodik azok betartásáról, meghatározza a munkavállalók munkakörét,
- vezetői döntéseinek megalapozásához havonta vagy szükség szerint Vezetői Értekezletet hív össze,
- rendszeres kapcsolatot épít ki és tart fenn más hazai és külföldi múzeumokkal, tudományos intézetekkel,
- gondoskodik az intézmény marketingtervében megfogalmazott célok érvényre juttatásáról,
- évente egyszer összalkalmazotti értekezletet hív össze,
- a múzeum működéséről, az ott folyó munkáról a felügyeleti szerv részére - meghatározott időpontban - jelentést tesz,
- irányítja a múzeum működését, ennek keretében gondoskodik
§ a vagyonvédelemről és hasznosításról
§ a munkavédelmi előírások betartásáról
§ a tűzvédelmi előírások betartásáról,
- részt vesz az intézmény tudományos és közművelődési munkájában, gondoskodik a közalkalmazottak szakmai, tudományos képzéséről, továbbképzéséről,
- irányítja és ellenőrzi az alkalmazottak bér- és munkaügyeinek valamint szociális ügyeinek intézését,
- irányítja és koordinálja a múzeumi szervezet belső ellenőrzési folyamatát,
- vezetői feladatainak segítésére igénybe veszi az intézményben működő operatív tanácsadó és a tudományos-szakmai testület munkáját,
- egyéni munkaterve alapján tudományos és közművelődési munkát végez,
- a beosztott vezetők bevonásával gondoskodik arról, hogy a múzeumban minden egyes alkalmazott (szakalkalmazott, ügyviteli alkalmazott és technikai alkalmazott) írásban megkapja munkaköri leírását, és annak megfelelően lássa el feladatát.
- belső kontroll rendszerek kialakítása és működtetése (292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 155.§).
 
Általános igazgatóhelyettes
 
A magasabb vezetői megbízású közalkalmazottat pályázat útján, határozott időre - a fenntartó egyetértésével - a múzeumigazgató bízza meg.
Az általános igazgatóhelyettes feladatai:
 
- a múzeumigazgató akadályoztatása esetén az igazgató teljes jogú helyettesítését látja el,
- szervezi, irányítja és ellátja mindazon adminisztratív jellegű feladatokat, amelyek a szakmai tevékenység eredményességét szolgálják,
- irányítja a múzeum távlati és éves munkatervének elkészítését, az éves munkajelentés összeállítását, a múzeumban lefolytatandó tervszerű és terven kívüli vizsgálatokat, munkaelemzéseket,
- gondoskodik a múzeumi alkalmazottak munkaköri leírásában foglaltak betartásáról,
- előkészíti az SZMSZ–ben rögzített rendszeres és egyéb, esetenkénti megbeszéléseket, értekezleteket és a múzeum munkájával kapcsolatos rendezvényeket,
- közreműködik a múzeum működéséhez szükséges anyagi-gazdasági és személyi feltételek biztosításában,
- megbízás esetén eljár a múzeumigazgató nevében,
- a gazdasági igazgatóhelyettes ellenjegyzése mellett kiadmányozási és utalványozási jogkörrel rendelkezik,
- ellenőrzi a múzeumi gyűjteményekben őrzött anyagról előírt nyilvántartások vezetését, a raktári és kiállítási anyag szakszerű és biztonságos kezelését,
- ellenőrzi a múzeumi anyag tudományos kutatási célra történő felhasználását, az erre vonatkozó előírások betartását,
- felügyeli a kiállított anyag állagának épségben tartását, gondoskodik a restaurálási terv elkészítéséről,
- irányítása alá tartoznak a gyűjteményi osztályok, a Restaurátor osztály valamint a Egyéb szakmai csoport, a Szolnoki Galéria és a Tabáni Tájház.
- az irányítása alá tartozó szervezeti egységekben ellenőrzési jogkörrel rendelkezik,
- egyéni munkaterve alapján tudományos és közművelődési munkát végez.
 
 
Gazdasági igazgatóhelyettes
 
A gazdasági igazgatóhelyettest mint magasabb vezetői megbízású közalkalmazottat pályázat útján, határozatlan időre - a fenntartó egyetértése mellett - a múzeumigazgató bízza meg. A gazdasági igazgatóhelyettes feladata a pénzügyi tervezés, a pénzgazdálkodás, a vagyonkezelés és számvitel szervezése és végzése, valamint az ezekkel kapcsolatos ellenőrző tevékenység, továbbá a múzeum terv szerinti szakmai munkájához szükséges tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése a fenntartó által biztosított és elfogadott költségvetési kereten belül. A gazdasági igazgatóhelyettes pénzügyi és gazdasági feladatok tekintetében a múzeumigazgató helyettese, feladatait a múzeumigazgató közvetlen irányításával és ellenőrzésével, munkaköri leírás alapján végzi. 
A gazdasági igazgatóhelyettes egy személyben a Gazdasági osztály vezetője, s személyében felelős:
 
- a hatályos pénzügyi rendelkezések betartásáért,
- a költségvetési és gazdálkodási terv elkészítéséért és annak teljesítéséért, a beszámoló jelentések elkészítéséért,
- a pénzügyi fegyelem betartásáért,
- közbeszerzési előírások betartásáért, 
- az engedélyezett létszámkeret és béralap szabályos felhasználásáért,
- az anyaggazdálkodás rendjéért, a pénzügyi eszközöket és tárgyi eszközöket illetően a tulajdonvédelmi intézkedésekért,
- a gazdasági ügyvitel megszervezéséért,
- a könyvelési és más gazdasági nyilvántartások előírás szerinti és naprakész vezetéséért, a bizonylati rendért,
- a gazdasági igazgatóhelyettes vagy hosszabb akadályoztatása esetén az általa kijelölt pénzügyi, számviteli szakképesítéssel rendelkező dolgozó ellenjegyzése nélkül gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő, és ilyen intézkedés nem tehető,
- utalványozásnál érvényesítési jogkörrel rendelkezik,
- intézkedésekre jogosult a múzeumra vonatkozóan a szabályszerű gazdálkodás biztosítása érdekében a számvitel rendjére és az ezzel kapcsolatos ügyvitelre,
- a múzeum egészében ellenőrzési jogkörrel rendelkezik a pénzügyi és gazdasági feladatok tekintetében,
- gondoskodik a pénztárkezelési szabályzat, a bizonylati rend, a leltározási szabályzat és az éves költségvetés elkészítéséről,
- ellenőrzi a szükséges munkarendi nyilvántartásokat, a múzeum adminisztratív tevékenységét,
- az osztályvezetőkkel együtt felelős az osztályok által pályázat útján vagy más módon elnyert pénzkeret szakszerű, a célfeladatnak megfelelő felhasználásáért,
- figyelemmel kíséri a gazdasági szabályzók törvényi és rendeleti szabályzását,
- az ügyintézéshez kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik.
 
 
Gyűjteményi és nem gyűjteményi osztályok osztályvezetői
 
Az osztályvezető irányítja az egyes szakterületek munkáját, megtervezi és koordinálja a múzeum egészére vonatkozó szakági feladatokat, segíti és ellenőrzi azok teljesítését. Szakmai-szakági kérdésekben a feladatokat az osztályvezető szervezi. A gyűjteményi osztályoknál az osztályvezető megbízatása nem érinti szakmuzeológusi besorolását.
A gyűjteményi és nem gyűjteményi osztályok osztályvezetőire (kivéve a Gazdasági osztály vezetőjét, aki egyben a gazdasági igazgatóhelyettes is) 5 évenként az osztályok tagjai tesznek javaslatot. A múzeumigazgató nevezi ki őket, melyhez kikérheti a Vezetői Értekezlet véleményét.
 
 
Az osztályvezető feladata:
- felelős az általa vezetett osztály munkájáért,
- a költségvetési keretek figyelembe vételével gondoskodik a szakterület távlati és éves munkatervi javaslatának elkészítéséről,
- a múzeumigazgató, az általános helyettes felhívására osztályuk helyzetéről, munkájáról, munkájuk valamely részéről a megkívánt részletességgel jelentést állít össze,
- az osztály működéséről, a tervek teljesítéséről minden év október 31–ig jelentést tesz a múzeumigazgatónak, és elkészíti a következő évi munkatervet,
- összeállítja az egyéb szakmai jelentéseket, részt vesz az SZMSZ-ben rögzített és egyéb munkaértekezleteken,
- szervezi és segíti a szakalkalmazottak munkaterv szerinti tevékenységét, elősegíti a múzeum tudományos eredményeinek gyarapítását,
- kezdeményezésekkel élhet munkajogi, jutalmazási, fegyelmi ügyekben,
- szakmai kérdésekben utasítási joggal rendelkezik,
- a múzeum szakgyűjteményeinek helyzetét folyamatosan figyelemmel kíséri,
- felelős az osztályát érintő kiállítások és egyéb rendezvények lebonyolításáért,
- felelős a múzeumi gyűjteményekben őrzött anyagról előírt nyilvántartások vezetéséért, a raktári és kiállítási anyag szakszerű és biztonságos kezeléséért, a gyűjteményi revíziónak a törvény által előírt módon és gyakorisággal történő lebonyolításáért,
- felelős a múzeumi anyag tudományos kutatási célra történő felhasználásáért, az erre vonatkozó előírások betartásáért,
- felelős a kiállított anyag állagvédelméért, gondoskodik a restaurálási terv elkészítéséről,
- feladata, hogy felkutassa és kihasználja az osztálya működését, munkatervét érintő pályázatok nyújtotta lehetőségeket,
- a gazdasági igazgatóhelyettes ellenjegyzésével felelős osztálya pályázat útján vagy más módon elnyert pénzkeret szakszerű, a célfeladatnak megfelelő felhasználásáért,
- osztályán belül ellenőrzési jogkörrel rendelkezik,
- javaslatot tesz az osztályon dolgozók személyére és a munkaköri leírásokra,
- részt vesz a Vezetői Értekezleten és ott osztálya érdekeit képviseli,
- Elkészíti az osztály gyűjteménygyarapítási, tudományos, digitalizálási, állományvédelmi és egyéb szakmai terveit.
 
 
Szakalkalmazottak
 
Szakalkalmazottak a múzeum szakirányú, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársai. Végzettségüknek megfelelő osztályokba tartoznak. A szakalkalmazottak feladatait a személyre szabott munkaköri leírás tartalmazza. A szakalkalmazottak munkaköri leírására osztályvezetője tesz javaslatot.
 
 
Egyéb alkalmazottak
 
A múzeum működésének biztosításához szükséges alkalmazottak, akik a fenti kategóriákba nem sorolhatók. Működésük helye az egyes osztályokban és csoportokban valamint kiállítóhelyeken egyaránt meghatározható. Feladataikat a személyre szabott munkaköri leírás tartalmazza. A munkaköri leírásokra a működési helynek megfelelően az osztályok vezetői, illetve az általános igazgatóhelyettes tesznek javaslatot.
 
 
Pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladat- és munkakörei:
 
A Damjanich János Múzeum mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a tervezéssel, beruházással, a vagyon használatával, a könyveléssel, a beszámolókkal, valamint az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokkal.
 
 
Feladat-, hatás- és jogkörök:
 
Gazdasági igazgatóhelyettes:
- a gazdasági szervezet munkájának szervezése, irányítása, a bizonylati fegyelem betartása, betartatása,
- ügyviteli és információ rendszer megszervezése,
- a szakfeladatok teljesítése érdekében az anyagi és pénzügyi források hatékony felhasználását biztosítja, 
- az átvett pénzeszközök szakszerű, a célfeladatnak megfelelő kötelezettségvállalások ellenjegyzése, realizáláskor érvényesítése és egyeztetés az osztályvezetőkkel,
- elkészíti az intézmény költségvetésének és beszámolójának szakmai és szöveges anyagát,
- vezetteti a bérgazdálkodásra vonatkozó nyilvántartásokat,
- Az előirányzatok évközi módosításairól intézkedik
- pénztár-ellenőrzési feladatok, banki aláírási és kötelezettségvállalásnál ellenjegyzési jogkör gyakorlásán keresztül információszerzés, a gazdálkodás rendjének folyamatos figyelemmel kísérése, analitikák egyezőségének ellenőrzése,
- ellátja mindazokat a feladatokat, mellyel az igazgató megbízza
- kis értékű tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása felhasználási helyenként.
 
Gazdasági ügyintézők:
 
Munkaügyi előadó:
- a be- illetve kilépő dolgozókkal kapcsolatos adatok felvétele, nyilvántartásba vétele, szükséges okiratok elkészítése (besorolás, kinevezés, munkaviszony meghosszabbítás), 
- az elkészített iratok aláíratása, továbbítása a Kincstár felé,
- vezeti a bérgazdálkodásra vonatkozó nyilvántartásokat, intézi a magánnyugdíj pénztárral kapcsolatos ügyeket
- éves fizetett szabadság, kutatónapok megállapítása, az igénybevétel nyilvántartása, az éves szabadságolási ütemterv elkészítése,
- intézményi kifizetések számítógépes feldolgozása, a Kincstárnak határidőben történő megküldése,
- megbízási díjak számfejtéséhez szükséges bizonylatok, nyilatkozatok pontos kiállítása, kezelése,
- jelenléti ívek vezetésének ellenőrzése, lefűzése,
- munkaköréhez kapcsolódó levelezés és gépírói feladat ellátása,
- közreműködik a munkavállalók nyugdíj- egészségbiztosításával kapcsolatos ügyek intézésében, hogy az ellátás, juttatás biztosítása megtörténjen,
- a költségvetés és beszámoló készítéséhez szükséges személyi jellegű kifizetések megállapításában közreműködik
- a gazdasági ügyintéző távollétében ellátja annak feladatait is.
 
Pénztáros:
- készpénzes számlák alaki-tartalmi ellenőrzése, napi pénzkészlet egyeztetése
- ellátja a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartását, ellenőrzését és biztosítja annak szoros elszámolását az okmányfegyelem betartása érdekében, gépi feldolgozás adatainak egyeztetése a kézi könyveléssel ill. az utalványokkal és pénztári okmányokkal
- elkészíti a vevőszámlákat és figyelemmel kíséri a megtérüléseket
- gépi feldolgozás adatainak egyeztetése a kézi könyveléssel ill. az utalványokkal és pénztári okmányokkal
- a gépi feldolgozáshoz kapcsolódó kézi analitikák (üzemanyag-, vásárlási- és útielőleg) egyeztetése havonta, eszköznyilvántartás adatainak egyeztetése a főkönyvi adatokkal (félévkor, év végén ill. szükség szerint)
- az engedélyezett napi záró pénzkészlet figyelembevételével biztosítja a pénzkifizetéshez szükséges pénzmennyiséget a pénztárszabályzat szerint
- pénztárjelentést vezet a készpénzforgalom lebonyolítás ellenőrizhetőségének érdekében
- energiafelhasználás nyilvántartása,
- értékcikkek nyilvántartása, kezelése,
- menetlevelek kiadása, nyilvántartása, ellenőrzése,
- szükség szerint részt vesz a leltározásokban, selejtezésekben.
 
Főkönyvi könyvelő:
- gazdasági folyamatok kettős könyvvitel szerinti könyvelését ellátja
- bank, pénztár, helyesbítők, vegyes naplók érvényesítése, kontírozása, könyvelése
- pénzinfo intézményenként elkészítése
- költségvetési beszámoló, mérlegjelentés elkészítésében részt vesznek
- a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök analitikus nyilvántartása pályázatonként és a számlák másolatai alapján
- az átutalásra került számlákat a banki kivonat alapján „felszereli”, dekádonként lefűzi
- a beérkezett számlákat alaki, tartalmi szempontból ellenőrzi, utalásra előkészíti
- elvégzi a banki és pénztári bizonylatok kontírozását, könyvelését, rögzítését, a főkönyvi kivonatot havonta ellenőrzi
- részt vesz a féléves és éves beszámoló táblák elkészítésében
- szükség szerint részt vesz a leltározásokban, selejtezésekben,
- elkészíti a statisztikai jelentéseket,
- nagyértékű tárgyi eszközök állományba vétele, nyilvántartása, negyedévenként értékcsökkenés elszámolása és feladása.
- távollét esetén egymást helyettesítik, illetve a gazdasági igazgatóhelyettes távollétében ellátja annak a feladatait is.
 
Gazdasági ügyintéző:
- Áfa és egyéb adóbevallások elkészítése, utalása
- gondoskodik a beérkezett leigazolt, utalványozott, ellenjegyzett számlák határidőben történő átutalásáról,
- a kiegyenlítetlen szállítói számlák állományának kigyűjtése és a jelentés elkészítése
- vevő, szállító számlák nyilvántartása,
- kötelezettségvállalások nyilvántartása,
- szükség szerint részt vesz a leltározásokban, selejtezésekben
- a munkaügyi előadó távollétében ellátja annak feladatait is.
 
 
 
2. A Damjanich János Múzeum vezetését segítő testületek, az intézmény belső kapcsolatrendszere
 
 
a) Az intézmény képviselete
 
A múzeum képviseletére elsősorban a múzeumigazgató jogosult. Ezt a jogát írásban vagy szóban, meghatározott feladatkörre vagy eseti megbízásként átruházhatja az általános igazgatóhelyettesre, a gazdasági igazgatóhelyettesre, az igazgató vagy az igazgatóhelyettese által felkért személyre.
 
 
b) Vezetői helyettesítés
 
A múzeumigazgatót az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Ha mind a múzeumigazgató, mind szakmai helyettese egy hétnél hosszabb ideig távol tartózkodik, a múzeumigazgató gondoskodik a helyettesítésről. 
 
c) A döntés-előkészítés rendje
 
A vezetői döntésekhez szükséges kezdeményezések az SZMSZ–ben rögzített módon és úton, a megfelelő fórumokon át jutnak el a múzeumigazgatóhoz. Minden szakalkalmazott és más közalkalmazott saját közvetlen feletteséhez észrevétellel, javaslattal élhet. Amennyiben ezen javaslatok tágabb jelentőségűek, illetve az alkalmazottak nagyobb körét érintőek, a felettes a saját véleményével ellátva köteles azt írásban továbbvinni. Az írásban benyújtott javaslatokra, észrevételekre írásban kell válaszolni.
 
 
d) Döntéselőkészítő és tanácsadó testületek:
 
- Vezetői Értekezlet
- Tudományos Kollégium
- Összdolgozói Értekezlet
 
A döntés-előkészítő és tanácsadó fórumok összehívása a múzeumigazgató vagy az általa megbízott személy útján, írásban történik.
 
Vezetői Értekezlet:
 
A múzeumigazgató szervezeti-irányítási döntés-előkészítő munkáját segíti. A múzeumigazgató hívja össze, szükség szerinti gyakorisággal, de legalább negyedévente. 
Tagjai a múzeumigazgató, az általános igazgatóhelyettes, a gazdasági igazgatóhelyettes és az osztályvezetők. Az értekezletről írásos emlékeztető készül.
 
Feladata:
 
- koordinálja a múzeumi osztályainak a tevékenységét,
- napi aktuális kérdések megvitatásának fóruma,
- felterjesztést készít a Tudományos Kollégium üléseire,
- javaslatot készít az éves és hosszabb távú tudományos tervekre,
- javaslatot készít a múzeum tudományos szakalkalmazottjai számára a különböző szintű továbbképzésekre,
- kölcsönös tájékoztatás az osztályok munkájáról.
 
 
Tudományos Kollégium:
 
A múzeumigazgató szakmai-tudományos döntés-előkészítő munkáját, konzultatív jelleggel a Tudományos Kollégium segíti, szükség szerint ülésezik, melyet a múzeumigazgató hív össze. A Tudományos Kollégiumban részt vesz a múzeumigazgató, az általános igazgatóhelyettes, a gazdasági igazgatóhelyettes valamint a múzeum minden felsőfokú végzettségű szakalkalmazottja. A Tudományos Tanács üléseiről írásos emlékeztető készül.
 
Feladata:
 
- a Vezetői Értekezleten megvitatott program véleményezése,
- az éves és középtávú tudományos tervek, fejlesztési koncepciók véleményezése,
- a múzeumigazgatói pályázatok véleményezése.
 
 
Összdolgozói Értekezlet:
 
A múzeum munkatársainak egészére kiterjedő tájékoztató-értékelő összalkalmazotti értekezletet szükség szerint, de legalább évente egyszer tart a múzeumigazgató. Az ülés időpontja: december hónap.
Az ülésen a múzeumigazgatói tájékoztatáson túl bármilyen, a múzeum munkáját érintő kérdés megvitatásra kerülhet. A dolgozók és az érdekvédelmi szervezetek képviselői előzetesen írásban vagy a helyszínen szóban tehetik fel kérdéseiket, észrevételeiket. Az írásban feltett kérdésekre 15 napon belül írásban is köteles válaszolni a múzeumigazgató.
 
Vagyonnyilatkozatra kötelezett munkakörök:
 
- múzeumigazgató
- szakmai igazgatóhelyettes
- gazdasági igazgatóhelyettes
- osztályvezetők
- teljesítés igazolásra jogosult dolgozók
- Közbeszerzési Bizottság tagjai
A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó további szabályokat a Vagyonnyilatkozat kezelési szabályzat tartalmazza.
 
A Damjanich János Múzeumban szakszervezet nem működik, ezért Kollektív Szerződés hiányában az alábbiakban rögzítjük a munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatok szabályokat:
 
KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY
 
A közalkalmazotti jogviszonyra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. rendelkezései vonatkoznak
 
1. A munkavégzés szabályai
 
1.1. A munkáltató kötelességei
 
A munkáltató kötelessége
a közalkalmazottat a kinevezés, a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni,
az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani,
a munkát úgy megszervezni, hogy a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja,
biztosítani a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését,
a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályokban, a kinevezésben foglaltaknak megfelelő illetményt fizetni,
elősegíteni a közalkalmazott munkakörével összefüggő képzésben, illetve továbbképzésben való részvételét,
a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást, irányítást megadni.
 
1.2. A közalkalmazott kötelességei
 
a.) A közalkalmazott munkaköri feladatait a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályoknak, az egyéb szakmai szabályoknak és szokásoknak, valamint a munkáltató utasításainak megfelelően a közérdek figyelembevételével látja el.
 
A közalkalmazott köteles:
az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni és munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt a munkáltató rendelkezésére állni,
munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni,
munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő,
munkáját személyesen ellátni,
a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályban vagy a kinevezésben megállapított, a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkát - a törvényes munkaidőn belül - elvégezni; ha ez csak munkaidején túl végezhető el, a túlmunkára vonatkozó szabályok szerint ellenérték illeti meg,
a munkája során tudomására jutott információt megőrizni, és nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, ismeretet, amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következményekkel járna,
a munkáltató által kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákat letenni, kivéve, ha ez személyi vagy családi körülményeire tekintette rá aránytalanul sérelmes.
 
b.) Nem köteles a munkáltató utasítását teljesíteni a közalkalmazott, ha annak végrehajtása jogszabályba vagy a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályba ütközik.
 
Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, erre a közalkalmazott az utasítást adó figyelmét köteles felhívni.
Az utasítás teljesítése azonban nem tagadható meg.
 
c.) A közalkalmazott köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
 
d.) Ha a közalkalmazott az utasítás jogszerű megtagadása következtében nem végez munkát, a kieső időre átlagkeresetre jogosult.
 
e.) A munkahelyen megjelenés önmagában nem minősül tényleges munkavégzésnek.
 
Köteles a közalkalmazott munkaképes állapotban a munkára jelentkezni és a munkát végezni, a munkavégzéshez szükséges munkafelszerelést viselni. Az ezzel kapcsolatos mulasztás esetén a közalkalmazottat a munkavégzéstől ideiglenesen el kell tiltani és a kieső időre munkabér nem jár.
 
Köteles a közalkalmazott a munkahelyen olyan magatartást tanúsítani, amely közvetve vagy közvetlenül a munkavégzésre irányul.
A magatartás elbírálása, minősítése az intézmény vezetőjének kötelessége, joga.
 
 
2. A munkaidő és a pihenőidő
 
2.1. A munkaidő és a pihenőidő beosztása
 
2.1.1. A munkaidő 
a.) Az intézmény heti 5 napos munkarend szerint működik. Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak teljes munkaidő mértéke napi 8 óra, heti 40 óra.
 
b.)  Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaidő beosztását az SZMSZ. szerinti közvetlen vezetőjük vagy az intézményvezető határozza meg, szem előtt tartva az intézmény zavartalan működését.
 
Az intézmény közalkalmazottainak munkaidő beosztása, munkaideje a következők szerint lett kialakítva:
 -minden dolgozó a teremőrök kivételével        7.45-től         16-ig, 
                                                     pénteken            7.45-től         15.15-ig,
 -teremőrök                                                                 9-től           17-ig.
 
2.1.2. A közalkalmazottat hetenként két pihenőnap illeti meg, ezek közül az egyiknek vasárnapra kell esnie.
 
  2.1.3. A közalkalmazott napi, illetve heti munkaideje a 12, illetve a 48 órát, a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló napi, illetve heti munkaideje a 24, illetve a 72 órát nem haladhatja meg. A heti munkaidő a MT. 119. § (3) bekezdésében meghatározott legmagasabb időtartamába az ügyelet teljes tartalmát, valamint az ügyeleten kívül elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartalmát is be kell számítani. 
 
2.1.4. Ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja, az intézmény 20 perc egybefüggő munkaközi szünetet biztosít a közalkalmazottak részére.
 
A munkaközi szünet minden egybefüggő három túlóra után is megilleti a munkavállalót.
 
2.2. Rendkívüli munkavégzés
 
Rendkívüli munkavégzésnek minősül 
a munkaidő-beosztástól eltérő, 
a munkaidőkereten felüli, illetve 
az ügyelet alatti munkavégzés, továbbá
a készenlét alatt elrendelt munkavégzés estén a munkahelyre érkezéstől a munkavégzés befejezéséig – ha a közalkalmazottnak több helyen kell munkát végeznie, az első munkavégzési helyre érkezéstől az utolsó munkavégzési helyen történő munkavégzés befejezéséig – terjedő időtartam. 
 
A rendkívüli munkavégzést az intézmény vezetője rendelheti el írásban legalább 24 órával a munka megkezdése előtt.
 
Biztonsági szempontból, az intézmény folyamatos üzemeltetésének érdekében az intézmény igazgatója rendkívüli munkavégzést rendelhet el szóban, illetve telefon útján.
 
Az elrendelhető rendkívüli munkavégzés felső határa naptári évenként 200 óra.
 
Nem minősül rendkívüli munkavégzésnek, ha a közalkalmazott az engedélyezett távollét idejét a munkáltatóval történt megállapodás alapján ledolgozza.
 
 
3. A munka díjazása
 
3.1. A közalkalmazotti illetmény megállapítása és folyósítása
 
3.1.1. Az intézményben az illetményt a tárgyhót követő 3. napjáig kell kifizetni. Ha az illetmény kifizetésének napja pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az illetményt legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni.
 
3.1.2. A közalkalmazott a KJT. 77. §-a alapján meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok  teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri, vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett kereset-kiegészítésben részesülhet: 
 
A meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett kereset-kiegészítés feltétele:   
ásatási munkákban való közreműködés
 
3.2. Illetménypótlékok
 
3.2.1. A KJT. 70.-75. §-ai szerint a közalkalmazott a következő illetménypótlékra jogosult:
 
3.2.1.1. Vezetői pótlék: A magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott, valamint vezető megbízással rendelkező közalkalmazottat vezetői pótlék illeti meg.
 
A pótlék mértéke: 
a.) magasabb vezető beosztású közalkalmazott esetén:
- múzeumigazgató:  a vezetői pótlék a pótlékalap 500 %-a
- igazgatóhelyettesek: a vezetői pótlék a pótlékalap 250 %-a
 
b.) vezetői beosztású közalkalmazott esetén a vezetői pótlék a pótlékalap 150 %-a.
 
 
3.2.1.2. Egészségre ártalmas munka címén illetménypótlékra jogosult a közalkalmazott, ha a munkaideje nagyobb részében egészségi ártalomnak kitett munkahelyen végez munkát.
 
 
Az egészségre ártalmas munka címén illetménypótlékra jogosító munkakörök az intézményben a következő:
                                        restaurátor.
 
A pótlék mértéke - a KJT. 72. § (3) bekezdése alapján - a pótlékalap 100 %-a.
 
3.2.1.3.Idegennyelv-tudási pótlékra jogosult a közalkalmazott, ha olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett meghatározott idegen nyelv rendszeres használata indokolt.
 
Az intézménynél az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító idegen nyelvek és munkakörök a következők:
                  munkakör: muzeológus           idegen nyelv: angol, német, spanyol, orosz                  
A pótlék megállapításának további feltétele, hogy a meghatározott idegen nyelvből a közalkalmazott állami nyelvvizsga eredményes letételét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű igazolással rendelkezzék.
 
A pótlék mértéke: 
a.) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 100 %-a
b.) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50 %-a
 
3.2.1.4. Közművelődési pótlék
 
Az intézménynél közművelődési pótlékra jogosító munkakörök a következők:
                  munkakör: muzeológus     
 
     A pótlék mértéke: a pótlékalap 50%-a.      
 
 
V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 
 
1. A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban nem rögzített kérdésekben a vonatkozó jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően kell eljárni.
 
 
2. Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a mellékletekkel együtt érvényes.
 
Állandó mellékletek:
 
- a Damjanich János Múzeum használati és szolgáltatási szabályzata,
- a Damjanich János Múzeum munkavédelmi szabályzata,
- a Damjanich János Múzeum tűzvédelmi szabályzata,
- a Damjanich János Múzeum iratkezelési szabályzata,
- a Damjanich János Múzeum belső ellenőrzési szabályzata,
- a Damjanich János Múzeum gépkocsi használati szabályzata,
- a Damjanich János Múzeum ügyrendi szabályzata,
- a Damjanich János Múzeum biztonsági előírásainak szabályzata,
- a Damjanich János Múzeum műtárgyvásárlási szabályzata,
- a Damjanich János Múzeum kutatási szabályzata,
- a Damjanich János Múzeum adatkezelési és adatvédelmi szabályzata,
- Damjanich János Múzeum szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje,
- Gyakornoki Szabályzat,
- Vagyonnyilatkozat-kezelési Szabályzat,
- Belső kontrollrendszer Szabályzata,
- valamint az Ámr. által előírt szabályzatok.
 
 
3. Az SZMSZ kiegészítésére, esetleges módosítására a szervezeti és szakmai egységek vezetője, illetve a szolgálati út betartásával a múzeum bármely közalkalmazottja (egyéb alkalmazottja) sürgős esetben azonnal, egyébként pedig minden év december 1-ig írásban tehet javaslatot. A javaslat elbírálása a soron következő Vezetői Értekezlet véleményének meghallgatása után a múzeumigazgató feladata. Az e tárgyban hozott írásbeli igazgatói határozat a felügyeleti szerv jóváhagyását követően az SZMSZ állandó mellékletét képezi.
 
 
4. Az SZMSZ-nek az egész múzeumban történő érvényesítéséért a múzeumigazgató felel, az ebben foglaltak végrehajtásáért saját működési területüket illetően a múzeum magasabb vezetői és egyéb vezetői a felelősek. Az SZMSZ megtartása és folyamatos érvényesítése minden közalkalmazottnak és egyéb alkalmazottnak munkaköri kötelessége.
 
 
 
A Damjanich János Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyom.
 
 
 
Szolnok, 2013…………………
 
 
 
.......................................................
Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármestere