Kiss Pál Múzeum

Kiss Pál Múzeum

Alapdokumentumok
Szolgáltatási szabályzat


 

Tiszafüred Város Önkormányzatának
6/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet
a Kiss Pál Múzeum használati és szolgáltatási szabályzatáról



Tiszafüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú törvény alapján a következő rendeletet alkotja:
1.§.
(1) A rendelet hatálya a Tiszafüred Város Önkormányzata fenntartásában lévő Kiss Pál Múzeumra és a Nyúzó Gáspár Fazekas Tájházra terjed ki.

(2) A múzeum használati és szolgáltatási szabályzat szövege jelen rendelet mellékletét képezi.
2.§.
(1) A múzeumhasználati és szolgáltatási szabályzat tartalmáról a múzeum köteles látogatóit, intézményi partnereit tájékoztatni, kérésre köteles a szabályzat szövegét az érdeklődők rendelkezésére bocsátani.
3.§.
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Tiszafüred, 2013. február 28.



                                                                                               Pintér Erika                                    Spisák György
                                                                                               polgármester                                       jegyző


1. sz. melléklet
A KISS PÁL MÚZEUM
HASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

I. BEVEZETŐ

Kiss Pál Múzeum (továbbiakban Múzeum) nyilvános közgyűjtemény, ennek megfelelően rendelkezésére áll minden, bel- és külföldi érdeklődőnek a múzeumok működéséről szóló jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Múzeum Használati és Szolgáltatási Szabályzatában rögzített módon.

A szolgáltatások az alábbi helyeken vehetők igénybe:

Területi múzeum:
• Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred, Tariczky sétány 8.

Muzeális kiállítóhely:
• Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház, Tiszafüred, Malom utca 14.
A múzeumi szolgáltatások igénybevételének elsődleges feltétele, hogy a felhasználó a szükséges írásbeli vagy szóbeli tájékoztatás után elfogadja és betartsa a múzeum használati és szolgáltatási szabályzatában rögzítetteket. Amennyiben a felhasználó eljárása eltér a szabályzóktól, eltérő magatartásán nyomatékos felszólítás után sem hajlandó változtatni, kiutasítható a múzeum épületeiből.
A múzeumban igénybe vehető szolgáltatások a következők:
Kiállítások, múzeumi rendezvények látogatása, múzeumpedagógiai szolgáltatás, könyvtári kutatás, muzeológiai szakterületen végzett kutatás.
 
I. A MÚZEUM HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

1. KIÁLLÍTÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK LÁTOGATÁSA, MÚZEUMPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELE

1.1. A múzeum kiállításainak nyitva tartásáról

A múzeum Tiszafüred és az adott évszak múzeumlátogatási szokásaihoz legjobban illeszkedő nyitva tartás alapján üzemel. A nyitva tartás megváltoztatásának kezdeményezése a múzeumigazgató jogköre.
Általános - országos - gyakorlat, hogy a múzeumok hétfői napon zárva tartanak, szombat-vasárnap illetve ünnepnapokon pedig egyedi rendben üzemelnek. A gyakorlattól való ideiglenes eltérésre a jogszabály lehetőséget biztosít. Az eltérés esetén a múzeum jól látható helyen tájékoztató táblát tesz közzé, melyen pontosan szerepelteti az eltérés időtartamát, a megváltozott napi nyitva tartás rendjét.
A múzeumhoz tartozó Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház, mint muzeális kiállítóhely egyes csak fűtési szezonon kívül látogatható, mivel az épület nem fűthető. A fűtési szezonban ez az épület még előzetes bejelentés mellett sem tekinthető meg, mert a kiállításokat a téli szezonra a műtárgyak védelme érdekében a részlegesen vagy teljesen lebontják.
A múzeum kivételes esetben, előre bejelentett, csoportos látogatás esetén lehetőséget nyújt a kiállítások nyitva tartáson túli megtekintésére is. Ezt az igényt legalább 3 munkanappal korábban a látogatandó intézménnyel egyeztetni kell.

1.2. A múzeum kiállításainak nyitva tartási rendje:

A múzeum - a látogatási szokásokhoz alkalmazkodva - téli és nyári nyitva tartási rendben üzemelteti kiállításait.
A nyári nyitva tartás a május 1. és szeptember 30. közötti időszakot, a téli nyitva tartási rend az október 1. és április 30. közötti időszakot jelenti.
H = hétfő, K = kedd, Sze = szerda, CS = csütörtök, P = péntek, Szo = szombat, V = vasárnap

Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred
Nyári és téli időszakban:
V, H: zárva,
K, Sze, CS, P, Szo: 9-12, 13-17 nyitva
 
 Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház, Tiszafüred
Nyári időszakban:
V, H: zárva,
K, Sze, CS, P, Szo: 13-17 nyitva
Téli időszakban: zárva, nem látogatható

1.3. A kiállításokhoz, múzeumpedagógiai programokhoz  kapcsolódó térítéses szolgáltatások
1.3.1. Belépőjegyek


A múzeumok kiállításai, a múzeumpedagógiai szolgáltatások - az 1.3.2. pontban felsorolt kedvezményes esetek kivételével - csak belépőjegy megfizetése után látogathatók.
A belépőjegyek árát valamint a kedvezményezettek körét és a kedvezményezett eseteket - a múzeum igazgatójának javaslatára – Tiszafüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete hagyja jóvá.
Belépőjegy mindkét muzeális intézményben a helyszínen váltható meg és csupán a jegyen feltüntetett napra érvényes. A megváltott jegy nem ruházható át.
Érvényes belépőjeggyel a látogató - a látogatási időn belül - tetszőleges időt tölthet a muzeális intézmények kiállításaiban.

 

Belépőjegy árak:

Kiss Pál Múzeum

Teljes áru felnőtt jegy: 

500 Ft

Kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas):

250 Ft

Kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas):

  250 Ft

Csoportos jegy (min.10 fő felett):

250 Ft

Családi jegy (2 felnőtt és 3 gyerekig):

   1.000Ft

Múzeumpedagógiai foglalkozás: 

300 Ft/fő

Éves múzeumi látogatói bérlet (érvényes az adott naptári évre, korlátlan számú belépésre):  

         1.000 Ft

 


Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház
 

Teljes áru felnőtt jegy: 

500 Ft

Kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas):

250 Ft

Kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas):

  250 Ft

Csoportos jegy (min.10 fő felett):

250 Ft

Családi jegy (2 felnőtt és 3 gyerekig):

   1.000Ft

Múzeumpedagógiai foglalkozás: 

300 Ft/fő

 

       
1.3.2. A kiállítások és múzeumpedagógiai szolgáltatások belépőjegyéhez kapcsolódó kedvezmények

A kiállítások belépőjegyéhez központilag, jogszabály által biztosított kedvezmények:
A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Kormányrendelet alapján:

  • Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),
c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja, (a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, az ICOM, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Levéltárosok Egyesülete érvényes tagsági igazolványával rendelkezők)
f) közoktatásban dolgozó pedagógus,
g) a 70. életévét betöltötte.
h) újságíró igazolvánnyal rendelkezők (tárgyévre érvényesített igazolvánnyal).

Továbbá díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:
a) a 26. életévét még nem töltötte be,
b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)    685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
Ez a hétvége a Kiss Pál Múzeum és a Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház esetében a hónap első hétvégéje.

  • A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
b) 62 év felett,
c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok – Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
Magyarország állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23)., állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.
A törvény értelmében a kedvezményre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.
A kiállítások belépőjegyéhez a vonatkozó kormányrendelet 2. § (6) bekezdése szerint, a múzeum által biztosított kedvezmények:


A múzeum kiállításai ingyenesen látogathatók:

- a Magyar Kultúra Napján (január 22-én), a Múzeumi Világnapon (május 18-án), Kulturális Örökség Napján (szeptember harmadik hétvégéje).
- A kiállítás megnyitásakor.
- A Tiszafüred közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézmény alap- és középfokú iskolai képzésében részt vevő szervezett tanulócsoportok számára a nevelési-oktatási intézménnyel létrejött együttműködési megállapodás alapján.


A Jászkun kapitányok nyomában projekt kedvezményes belépőrendszerével kapcsolatban a kedvezményrendszer alapelvei:

• A kedvezményrendszer alapja, hogy minél több helyszínt látogat meg a vendég, annál nagyobb kedvezményben részesül.
• A kedvezmény az adott helyszínen alkalmazott alap jegyárból kerül kiszámításra.
• Kedvezményt az egyes helyszínek esetében egyszer generálunk. Tehát nincs arra lehetőség, hogy valaki egy helyszínre többször visszatérve kapjon kedvezményt.

• Kedvezményt generáló önálló helyszínek: 
1. Damjanich János Múzeum, Szolnok
2. Látványterem, Szolnok
3. Jász Múzeum, Jászberény
4. Györffy István Nagykun Múzeum, Karcag
5. Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred
6. Finta Múzeum, Túrkeve
7. Tiszazugi Földrajzi Múzeum, Tiszaföldvár
8. Helytörténeti Múzeum, Kunszentmárton
9. Túri Fazekas Múzeum

• Alkalmazott kedvezmény mértéke, az alap jegyárhoz viszonyítva:

- első helyszín:          0 %
- második helyszín:  20%
- harmadik helyszín: 30%
- negyedik helyszín:  40%
- ötödik helyszín:      50%
Hatodik helyszíntől nincs további kedvezmény (50% érvényes).
• 1 évre szóló VIP kártya igényelhető magánszemélyek részére, mely korlátlan látogatást engedélyez helyszíneken a kártya kiadásától számított egy éven belül. Ára: 10.000 Ft /fő.


1.4. Tárlatvezetés, fotózás és videózás

A múzeum kiállításaiban az érdeklődők tárlatvezetést igényelhetnek. A tárlatvezetés ingyenes (útbaigazító tárlatkalauzolás) vagy térítéses (részletes, szakszerű, élőszóban történő tárlatvezetés), attól függően, hogy a tárlatot vezető személy teremőr vagy képzett tárlatvezető (esetleg szakmuzeológus).


 

A tárlatvezetés térítési díja:

Kiss Pál Múzeum

2 000 Ft

Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház

2 000 Ft

Mindkét intézményben:

Fotózás, videózás:

1 000 Ft

 

 
1.5. Rendezvények, múzeumpedagógiai programok látogatása


A múzeum rendezvényei közül a kiállítás megnyitók és a nyílt napok rendezvényei bárki számára ingyenesen látogathatók.
Egyéb múzeumi rendezvények esetenkénti elbírálás szerint belépőjeggyel vagy ingyenesen látogathatók, melyről a múzeum a rendezvény meghirdetésekor ad tájékoztatást.
A múzeumban külső szervező által tartott rendezvények (műsoros est, előadás, koncert stb.) szervező feltételeinek megfelelő módon látogathatók.
A múzeumban biztosított – a szakszerű tárlatvezetésen, a tárlatkalauzoláson, a látogatói térben történő filmnézésen kívüli - múzeumpedagógiai szolgáltatások térítési díjhoz kötöttek. Kivételt képeznek ez alól a helybeli nevelési-oktatási intézmények tanulói számára, tanórai kereteken belül nyújtott, az oktatási-nevelési intézményekkel kötött együttműködési megállapodás szerinti múzeumpedagógiai szolgáltatások (pl. a formális oktatást kiegészítő múzeumpedagógiai programsorozatok, a nem formális és informális tanulást szolgáló iskolabarát élményprogramok), amennyiben azok nem országos kiterjedésű, tanórai kereteken belül vagy tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásához kapcsolódó projektek keretében valósulnak meg.

2. KÖNYVTÁRI KUTATÁS

2.1 Általános feltételek

A múzeum szakkönyvtárral rendelkezik, amely a külső érdeklődők számára is nyitott. A múzeum könyvtára kizárólag helyben olvasásra használható, könyv, folyóirat, periodika még kivételes esetben sem kölcsönözhető.
A könyvtár és a kutatószolgálat rendszeresen csütörtökön 15-16 óra, pénteken 13-16 óra között vehető igénybe. Előzetes egyeztetés, bejelentés esetén hétfőtől péntekig, 9 és 12, illetve 13-15 óra között látogatható. A könyvtár használata mindenki számára ingyenes.
A könyvtári kutatást szabadon használható katalógus segíti, erre a célra számítógépes adatbázis is igénybe vehető.
A múzeum könyvtárait 14 év alatti gyermek csak felnőtt kísérővel látogathatja, kutathatja. Amennyiben a könyvtár kezelésével megbízott szakalkalmazott megbizonyosodik arról, hogy a 14 év alatti gyermek a könyvtár használatában felnőtt kísérő nélkül is eligazodik, ez alól a szabály alól - saját hatáskörben - felmentést adhat.
A könyvtárakban beiratkozás nincs, csak olvasói regisztrálást végeznek.


2.2. Könyvtári tájékoztatás

A múzeum könyvtára - bár mindenki számára nyitott - elsősorban a kutatómunkában jártas, tudományos kutatók látogatását kívánja szolgálni, akikről feltételezhető, hogy az alapszintű tájékoztatás után a könyvtár állományát önállóan, alkotó módon tudják használni. Ezért a könyvtári tájékoztatás alatt az ezen célra szolgáló könyvtári dokumentumokból történő, kutatómunkát nem igénylő tájékoztatás értendő.
Ez a tájékoztatás kiterjed
• a könyvtár rendszerére, a könyvtár gyűjtőkörére, állományára
• a könyvtár használatára
• a katalógusok, készített vagy megvásárolt adatbázisok, bibliográfiák, tájékoztatási segédletek használatára
• a számítógépes vagy egyéb adattárakban elérhető információkra
• az interneten elérhető információkra, kizárólag a Kiss Pál Múzeum épületében és amennyiben az adatbázis használata ingyenes
A fenti tájékoztatási szolgáltatásokat a múzeum könyvtára térítésmentesen nyújtja.
Elmélyült kutatómunkát igénylő tájékoztatást a múzeum könyvtára sem ingyenesen sem térítéssel nem szolgáltat.
A könyvtári anyag esetében – – a szerzői jogok és a műtárgynyilvántartásra vonatkozó jogszabályok betartása mellett - a múzeumigazgató szóbeli vagy írásbeli engedélye alapján az alábbi díjtételek mellett engedélyezhető a fénymásolás:


A/4 1 oldal fekete-fehér                    10 Ft
A/4 2 oldalas fekete-fehér                 20 Ft
A/3 1 oldal fekete-fehér                    20 Ft
A/3 2 oldalas fekete-fehér                 40 Ft

2.4 Internet-hozzáférés

- A Kiss Pál Múzeumban a Jászkun kapitányok nyomában projekt keretén belül internet-hozzáférés biztosított, mely külső személy által is használható.
- A múzeumban található egyéb internet-hozzáférés külső személy által nem használható. A Kiss Pál Múzeumban kapcsoltvonalas internet-hozzáférés van kiépítve, mely jelentős telefondíjjal jár. Ezt a díjat a múzeum csak saját dolgozó esetén vállalja.

3. MUZEOLÓGIAI SZAKTERÜLETEN VÉGZETT KUTATÁS


A Kiss Pál Múzeum néprajzi, történettudományi, művészettörténeti, természettudományi, szakgyűjteménnyel valamint mindezen gyűjteményekhez kapcsolódó fotó- és adattárral rendelkezik. A gyűjteményeket, a fotó- és adattárat szerzői jogok és szellemi tulajdonjogok védik, ezért az azokban végzett kutatás szigorú feltételekhez kötött.
A szerzői jogokkal védett adattári tételek külső személy számára nem kutathatók, azokról semminemű másolat nem készíthető.
A gyűjteményekhez kapcsolódó leltárkönyveket, adattári leltárkönyveket, mutatókat és ezeknek elektronikus úton készült másolatát külső személyek nem kutathatják.
A Múzeum önálló fotótára - a szerzői jogi védelem miatt - külső személy számára nem kutatható.
A múzeum néprajzi, történeti, természettudományi és művészettörténeti szakmai gyűjteményeiben valamint az adattárban és a fotótárban elhelyezett, leltározott vagy leltározás előtti gyűjteményi anyagról, az őrzött kulturális javakról digitális másolat igénylése, fotók (munkafelvétel) készítése, illetve az őrzött kulturális javak publikálásra alkalmas fotózása és annak felhasználása – a szerzői jogok és a műtárgynyilvántartásra vonatkozó jogszabályok betartása mellett - az alábbiak szerint történik:
• A gyűjteményekben a kutatás a múzeumigazgató írásbeli engedélyéhez kötött, s mind a múzeumi szakkutatók, mind külső kutatók (továbbiakban: kutató/felhasználó) számára díjtalan. A kutatói kérőlap és engedély formáját lásd: 1-2. melléklet.
• A kutató/felhasználó a gyűjteményi anyagról digitális másolatot kérhet - amennyiben az rendelkezésre áll -, vagy egyedi fényképfelvételt (munkafelvételt) készíthet. A digitális másolat, vagy az egyedi fényképfelvétel (munkafelvétel) elkészítése publikálásra nem jogosít.
• A gyűjteményi anyagról készítendő digitális másolat paraméterei az alábbiak lehetnek: kiterjesztés: jpg, jpeg, bmp; méret - maximum: 150 kb; felbontás - maximum: 200 dpi.
• A digitális másolat készítését a kutatóval/felhasználóval való egyeztetés alapján (példányszám, méret, felbontás, stb) a múzeum munkatársa a múzeum eszközeivel végzi. A digitalizáláshoz szükséges adathordozót (floppy, CD, DVD, egyéb) az igénylő kutató/felhasználó biztosítja. A digitális másolás, feldolgozás díja a megyei múzeumi szervezet szakkutatói, illetve a tiszafüredi, szakdolgozatot, pályázatot készítők számára díjmentes. Más kutatók/felhasználók és külső szakkutatók számára 300 Ft/felvétel. A múzeumigazgató egyedi döntéssel a 300 Ft/felvétel díjtétel ellentételezését más módon (pl. megfelelő számú másolat, publikált anyag, csereként történő megszerzésével) is engedélyezheti.
• A kutató/felhasználó a gyűjteményi anyag egyes tárgyairól egyedi fotófelvételt (munkafelvételt) készíthet. Ez történhet a múzeum munkatársa révén, a múzeum eszközeivel, vagy a kutató/felhasználó saját közreműködésével és saját eszközeivel. A múzeumi munkatárs közreműködéséhez, az eszközpark igényléséhez előzetes egyeztetés szükséges. A gyűjteményi anyag egyes tárgyairól készítendő egyedi fotófelvétel (munkafelvétel) díja egységesen: 600 Ft/felvétel. A múzeumigazgató egyedi döntéssel a 600 Ft/felvétel díjtétel ellentételezését más módon (pl. megfelelő számú másolat, publikált anyag csereként történő megszerzésével) is engedélyezheti. A munkafelvétel készítése nem járhat az adott tárgy kiállítási vagy tárolási helyről való lényeges fizikai elmozdításával és az így készített felvétel nem jár publikálási/felhasználási jogosultság elnyerésével.
• A kutató/felhasználó a gyűjteményi anyagról publikálási, illusztrálási és/vagy vállalkozási, egyéb felhasználási célból fotókat készíthet, melynek publikálása, felhasználása külön engedélyhez és díjazáshoz kötött. Az ehhez szükséges engedélyt a múzeumigazgató adja ki. Az engedély egyben szerződés is, és egyszeri alkalomra, meghatározott időtartamra szól, további közléshez (pl. utánnyomás, bővített kiadás, stb) új engedély, szerződés szükséges. A publikáláskor a kutató/felhasználó köteles feltüntetni a közölt kép forrását és leltári számát. A szerződést a 3. melléklet tartalmazza.
• A kutató/felhasználó minden publikálás nyomán készült kiadványból (amelyben az adott fotó megjelent) köteles egy-egy példányt a múzeum könyvtára számára tiszteletpéldányként megküldeni.
• A publikálás/felhasználás alapdíjai az alábbiak:


 

Publikáció/felhasználás helye Alapdíja

Címlap

25 000 Ft

Hátsó borító külső 

17 000 Ft

Hátsó borító belső

7 000 Ft

Belső oldalon  

5 000 Ft

Elektronikus megjelenés, illusztráció 

3 000 Ft

Újságcikk illusztrációja  

1 000 Ft

Egyéb felhasználás

5 00 Ft

 


• A publikálás/felhasználás alapdíján felül a múzeumigazgató bizonyos körülmények és tényezők figyelembe vételével a vonatkozó alapdíjtétel 50 %-áig terjedő többletdíjat állapíthat meg. A múzeumigazgató egyedi döntéssel a díjtétel ellentételezését más módon (pl. megfelelő számú másolat, publikált anyag csereként történő megszerzésével) is engedélyezheti.
• A kutató/felhasználó a gyűjteményi anyagról publikálási, illusztrálási és/vagy vállalkozási, egyéb felhasználási célból készült fotóhoz az adott tárgyhoz tartozó leírókartonon, leltárkönyvben rögzített adatokról jegyzetet készíthet. Az így folytatott adatgyűjtés során a kutató/felhasználó köteles a 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet 2. számú mellékletének megfelelő, személyiségi jogokat figyelembe vevő korlátozása szerint eljárni. Az adatgyűjtési lehetőség megyei múzeumi szakkutatók, illetve a tiszafüredi, szakdolgozatot, pályázatot készítők számára díjmentes. Külső kutató/felhasználó számára a szolgáltatás díja: 100 Ft/leírókarton.
• Külső kutatók/felhasználók esetében a publikálási, illusztrálási és/vagy vállalkozási, egyéb felhasználás feltételei egyedi elbírálás alá esnek az alábbi megjelenési területeken.
- televízió
- hirdetés
- internet
- poszter
- képeslap, levelezőlap
- naptár
Ezekben az esetekben a kutató/felhasználó elbírálási díjként minimum 15.000 Ft, és felvételenként 5.000 Ft publikálási/felhasználási díjat köteles fizetni.
A  múzeumigazgató egyedi döntéssel a díjtétel ellentételezését más módon (pl. megfelelő számú másolat, publikált anyag, csereként történő megszerzésével) is engedélyezheti.
A gyűjteményi anyaggal kapcsolatos publikálási, illusztrálási és/vagy vállalkozási, egyéb felhasználási célhoz kötődő publikálási/felhasználási díjak ellentételezése a  múzeumigazgató által írásban engedélyezett egyéb (pl. tiszteletpéldány árusításra történő átadása), szerződésben rögzített módon is történhet.
A gyűjteményi raktárakat idegenek nem látogathatják. Kivételes esetben a múzeumigazgató szóban vagy írásban engedélyezheti a gyűjteményi raktárba való betekintést. Ennek feltétele, hogy az engedély igénylője a szakterület kutatója legyen és pontosan meghatározza a betekintési kérelem célját.
A gyűjteményi raktárakban külső személy csak szakmuzeológus vagy gyűjteménykezelő felügyelete mellett léphet. A gyűjteményi raktárakban fényképezni, videofilmet forgatni, rajzolni tilos.


4. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, SZABÁLYOK

• A múzeumban, az állandó kiállítás ruhatárának használata ingyenes. A ruhatár használata nem kötelező, az ott elhelyezett értéktárgyakért a múzeum felelősséget nem vállal.
• A múzeumok kiállításai területén étkezni, dohányozni tilos. A dohányozni csak az épület bejáratától számított 5 méteren kívül szabad.
• A múzeum kiállításaiba állatot bevinni tilos. Kivétel ez alól a vakvezető kutya, mely gazdáját külön engedély vagy belépőjegy nélkül a kiállításban kísérheti.
• A kiállításokon elhelyezett tárgyakat megfogni, elmozdítani tilos. A látássérült látogatók - előzetes egyeztetés után - ez alól a szabály alól felmentést kaphatnak és muzeológus vagy tárlatvezető jelenlétében a kijelölt tárgyakat megfoghatják, kézbe vehetik.
• A múzeum összes kiállításában tilos, illetve külön díjhoz, továbbá külön engedélyhez kötött a fotózás, videofilm készítés. Engedélyt csak a múzeum igazgatója adhat.
• A múzeumban üzemelő fénymásolók díjmenetes használata külső használó számára csak kivételes esetben engedélyezett, egyébként térítési díjhoz kötött. A fénymásoló díjmentes használatát a múzeum igazgatója engedélyezi. Az engedély elsődleges feltétele, hogy a felhasználás célja tudományos igényű feldolgozás, szakdolgozat, helytörténeti pályázat támogatása legyen. Engedély esetén a fénymásoló térítésmentesen használható, de a szükséges papírmennyiségről a használónak kell gondoskodnia.
A múzeumban üzemelő számítógépek, nyomtatók, scanner-ek, CD-írók, fotófelszerelések és egyéb technikai eszközök külső személy számára nem használhatók (kivéve a könyvtári kutatásra és a kiállítások multimédiás ellátására szolgáló számítógépeket).
• A kiállított tárgyakban illetve könyvtári és muzeális dokumentumokban gondatlanságból vagy szándékosan okozott rongálás esetén a helyreállítás költségeit a károkozó köteles megtéríteni.
Vitás esetben a PTK idevágó rendelkezései az irányadók.


Tiszafüred, 2013. február 18.



1. melléklet


KUTATÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM
A Kiss Pál Múzeum
gyűjteményeire, külső kutató számára


Név:____________________________________________________________

Állandó lakcím:__________________________________________________________

Munkáltató neve és címe:____________________________________________________________

________________________________________________________________

Személyi igazolvány vagy útlevél száma:___________________________________________________________

Külföldiek esetében:_________________________________________________________

Állampolgárság:___________________________________________________

Ideiglenes tartózkodási hely:____________________________________________________________

Kutatás helye (múzeum, gyűjtemény);______________________________________________________

________________________________________________________________

Kutatás témája:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Kutatás célja:____________________________________________________________

Kutatás kezdete:__________________________________________________________

Kutatás befejezése:_______________________________________________________

A kutatás eredményeit ismertető publikáció megjelenésének tervezett időpontja:
________________________________________________________________

A kutatás során publikációs célra alkalmas fotófelvételt, digitális felvételt, videófelvételt, szabadkézi rajzot, fénymásolatot kívánok készíteni – másolatot nem kívánok készíteni. (A szükséges rész aláhúzandó.)

Alulírott a Kiss Pál Múzeum használati és szolgáltatási szabályzatát ismerem, az abban foglaltakat tudomásul veszem és betartom.


Dátum:_____________________________



_____________________________
                                                                                                                                                                              aláírás




2. melléklet
Kutatási Engedély
A Kiss Pál Múzeum
gyűjteményeire, külső kutató számára

                                                                                                                      Iktató szám:_________________

(név)
számára. Kérelme és nyilatkozata alapján a kutatást a múzeum szakgyűjteményében:
engedélyezem – nem engedélyezem*
*Elutasítás esetén indoklás:
____________________________________________________________________

Az engedély az alábbi témakörökre terjed ki:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
A kutatás időtartama:_______________________________________________________

A kutatás során a kérvényezett, publikációs célra is alkalmas másolatok közül az alábbiakat készítheti el: fotófelvétel, digitális felvétel, videofelvétel, szabadkézi rajz, fénymásolat, egyéb.


Elutasítás esetén az elutasított másolatkészítés indoklása: ________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dátum:_______________________________


   _______________________________
                                                                                                                       múzeumigazgató




3. számú melléklet


PUBLIKÁLÁSI/FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS
szakmai gyűjteményi anyagról készült fotófelvételek felhasználására

A Kiss Pál Múzeum a jelen szerződésben engedélyt ad a kutatónak/felhasználónak, hogy a múzeum tulajdonát képező műtárgyakról, őrzött kulturális javakról készült, publikálásra alkalmas fotófelvételeket az alább meghatározott módon felhasználja.

Kutató/felhasználó (mint megrendelő):
Neve (magánszemély esetén):
Címe:
Telefonszám:  E-mail cím:
Adószám:

Cégnév (gazdálkodó szervezet, vállalkozás esetén):
Címe:
Telefonszám:  E-mail cím:
Adószám:
Számlaszám:

1.  Publikálni/felhasználni kívánt tárgyfotó:
A műtárgy megnevezése Leltári szám Felvétel darabszáma Felhasználás helye (címlap, hátsó borító külső, hátsó borító belső,  belső oldalon, elektronikus megjelenés, újságcikk egyéb felhasználás)
  

A műtárgy megnevezése

Leltári szám

Felvétel darabszáma

Felhasználás helye (címlap, hátsó borító külső, hátsó borító belső, belső oldalon, elektronikus megjelenés, újságcikk egyéb felhasználás)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  2.  A szerződésben foglalt fotófelvételek publikálási/ felhasználási díja bruttó   
  …………………… Ft/ illetve a készült kiadványból, a megjelent műből
  publikálási/felhasználási díjnak megfelelő összeggel egyező példányszámú 
  kiadvány, kötet, azaz összesen……………kötet.

3.  A Kutató/felhasználó (megrendelő) a felhasználási díjat a helyszínen készpénzben vagy a számla átvételétől számított 20 banknapon belül köteles befizetni a Kiss Pál Múzeum számlájára. Amennyiben nem történik publikálás, a megrendelő közlés hiányában is köteles a felhasználói díjat befizetni.

4. Közlési feltételek:
– A kutató/felhasználó (megrendelő) felelősséget vállal arra, hogy a tárgyfotót csak a jelen szerződésben meghatározott módon használja.
– A publikáláskor a kutató/felhasználó köteles feltüntetni a közölt kép forrását és leltári számát.
– A publikálási/felhasználási engedély egyszeri alkalomra, a szerződés keltétől számított három év időtartamra szól, mely további közléshez (pl. utánnyomás, bővített kiadás, stb) nem jogosít.
– Az anyag minden további felhasználásakor a kutató/felhasználó (megrendelő) vállalja, hogy a felhasználási díjat újból kifizeti.
– A kutató/felhasználó minden publikálás nyomán készült kiadványból (amelyben az adott fotó megjelent) - publikálási/felhasználási díjnak megfelelő összeggel egyező példányszámú kiadvány, köteten túl - köteles egy példányt a tiszafüredi városi könyvtár és egy példány az érintett Kiss Pál Múzeum könyvtára számára tiszteletpéldányként a mű megjelenésétől számított egy hónapon belül megküldeni.


Tiszafüred,………………..




………………………………… ………..…………………………..
                                                                                             Kutató/felhasználó múzeumigazgató