Kiss Pál Múzeum

Kiss Pál Múzeum

Tariczky - Emlékév

Helyszin: Kiss Pál Múzeum
, Tiszafüred, Tariczky sétány 8
2018. június 29, péntek 15:30

A Tiszafüred Város Önkormányzata az 2108-as évet Tariczky emlékévnek nyílvánította. Tariczky Endre születésének 200. évfordulója alkalmából. 
 

Tariczky Endre (teljes nevén: Tariczky András Endre) Gyöngyösön született, 1818. november 18-án. Meghalt Tiszafü­reden, 1912. május 10-én. Életének nagy részét Tiszafüreden élte le, mint katoli­kus plébános, régész.

Iskoláit Gyöngyösön végezte s 1835-ben az egri papnevelő intézetbe lépett, 1842-ben áldozópappá szentelték. Káplán volt Tiszanánán és 1846-tól Árokszál­láson. 1853-ban Bükkzsércre nevezték ki plébánosnak. A szabadságharc alatt ha­zafias szónoklataival tűnt fel. 1862-ben Tiszafüredre költözött szintén plébá­nosnak. 1892. szeptember 20-án mondotta aranymiséjét, mely alkalommal Ti­szafüred képviselő-testülete díszpolgárává választotta és megfestette életnagysá­gú arc­képét múzeuma számá­ra.

Tiszafüredre kerülése után felébredt az érdeklődése a régészet iránt. Kezdetben amatőr ré­gész volt, de hamaro­san alapos szakirodalmi tájékozottságot szerzett, felvette a kapcsolatot a kor hí­res régészeivel a nyíregyházi dr. Jósa Andrással, Rómer Flórissal és a szekszárdi Wodinszky Mórral. Tiszafüreden és környékén több településen is (Tiszaör­sön, Tiszaderzsen, Tiszaörvényen és Tisza­szőlősön) végzett ásatásokat és megalapítja a „Tiszafüred és Vidéke Régészeti Egyletet” amelynek alakuló ülését 1877. április 22-én tartották. Hamarosan jelentős gyűjtemény jött létre, amelyet elő­ször a református fiúiskola emeleti nagytermében helyeztek el.

Az egylet kezdeményezésére „ezredéves emlékoszlopot” avattak fel 1896. szep­tember 16-án Kiss Pál honvédtá­bornok síremlékével és az új városháza épületé­vel együtt, amelyben megnyílt a három teremből álló „Múzeum és Könyvtár”.

Az egyesület is átalakult, tiszafüredi Múzeum-és Könyvtáregylet lett a neve.

Eddigi fő feladatkörük a régészeti kutatás és ismeretterjesztés az irodalmi isme­retterjesztéssel bő­vült.

Tariczky Endre az egylet megalakításától kezdve együtt dolgozott a református iskola tanító­jával Milesz Bélá­val aki egész életében lelkesen vett részt a múze­um kialakításának és működtetésé­nek, valamint népszerűsítésének a munkálatai­ban is,

de a meghatározó személyiség Tariczky Endre volt. Nagyszámú régészeti tárgyú ismeretterjesztő előadást tartott, cikk sorozatokat közölt (Eger című megyei na­pilap, Archeológiai Értesítő, Tiszafü­red és Vidéke, Tiszafüred).

A múzeum régiségállománya gyorsan gyarapodott 1890-ben 1.117 régiség sze­repelt a leltár­könyvben, ezek nagy része ajándék. Kaptak Kőtelekről, Egerből, Késmárkról is tárgyakat. Legjelen­tősebb az éremtár volt, amely a második világ­háborúban sajnos nyomtalanul eltűnt. Az ásvány – és kőzetgyüjtemény 300 db-ból állt. Ki­emelkedett még a gyűjte­ményből Kölcsey Ferenc kézirata, Kos­suth Lajos levele 1840-ből.

Hozzáértéséért, szorgalmáért többször írásbeli, illetve 1905-ben, 150 korona pénzjutalomban részesült. Érdemei elismeréséül 1906-ban a koronás arany ér­demkereszttel tüntették ki.

1912-ben 94 éves korában hunyt el, eredményes tartalmas életművét a 20. században, több mint 100 évig nem értékelték méltó módon, mivel a politikai érdekek háttérbe szorí­tották mindig a reális elismerését.
 
 

A Tariczky-Emlékév 2018. június 29-én (péntek) nyílt a Kiss Pál Múzeumban. A megnyitó egyben a "Nemesi címerek" című időszaki kiállítás megnyitójával indult. A kiállítást megnyitotta Dr. Vekov Károly történész, a kolzsvári Babes- Bólyai Egytem nyugalmazott docense. 

A kiállításon láthatóak a tiszafüredi és a Tiszafüred környéki nemesi családok címerei.

Az Emlékév alkalomból egy program sorozattal várjuk az érdeklődőket. 


Tariczky - Emlékév program füzete itt érhető el.

A Tariczky Endre biblográfia itt érhető el