Kiss Pál Múzeum

Kiss Pál Múzeum

Tariczky Endre Helytörténeti-helyismereti Alapítvány
Beszámolók

Számviteli beszámoló

adószám: 19221290-1-16

Az egyéb szervezet megnevezése Tariczky Endre Helytörténeti-helyismereti Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 5350 Tiszafüred, Kiss Pál Múzeum

2.a. Egyszeres könyvvitelt vezető, kiemelkedően közhasznú szervezet egyszerűsített beszámolójának eredmény-levezetése
2011.01.01-2011.12.31.

(adatok E Ft-ban)

Sor-
Szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyes-bítései

Tárgyév

A

B

C

D

E

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)

324

0

417

2.

I. Pénzügyileg rendezett bevételek
(1+2+3+4+5)

324

0

417

3.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

138

0

286

4.

a) alapítótól

 

0

 

5.

b) központi költségvetésből

 

0

 

6.

c) helyi önkormányzattól

50

0

100

7.

d) társadalombiztosítótól

 

0

 

8.

e) egyéb

88

0

86

9.

f) továbbtanulási céllal kapott

 

0

 

10.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

100

0

100

11.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

59

0

104

12.

4. Tagdíjból származó bevétel

 

0

 

13.

5. Egyéb bevételek

27

0

27

14.

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

 

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)

 

0

 

16.

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

 

0

 

17.

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

0

 

18.

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

324

0

417

19.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)

 

0

 

20.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

708

0

490

21.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

327

0

397

22.

Ebből: továbbutalt támogatás

0

0

 

23.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

251

0

93

24.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

 

25.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

130

0

 

26.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

0

0

 

27.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

0

0

 

28.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

0

 

29.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

 

30.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

 

Sor-
Szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyes-bítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

31.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+/-1.+/-2.)

-3

0

-73

32.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)

-3

0

-73

33.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-E./1-F./4.)

 

0

0

0

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény (+/-1.+/-2.)

0

0

0

35.

  1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált

eredménye (A/II-E/2-E/3)

0

0

0

36.

  1. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)


 

0

0

37.

I. Adózás előtti eredmény

0

0

0

38.

J. Fizetendő társasági adó

0

0

0

39.

K. Tárgyévi eredmény

-3

0

-73

40.

  1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

(A./I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)

-3

0

-73

41.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
(I-J)

 

0

0

0


Tájékoztató adatok:42.

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

0

43.

1. Bérköltség

0

44.

Ebből - megbízási díjak

0

45.

- tiszteletdíjak

0

46.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

47.

3. Bérjárulékok

0

48.

B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások

397

49.

C. Értékcsökkenési leírás

93

50.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

0

51.

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

0

52.

F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege

86


Tiszafüred, 2012. 04. 10. --------------------------------

Egyéb szervezet vezetője

(képviselője)

adószám: 19221290-1-16

Az egyéb szervezet megnevezése Tariczky Endre Helytörténeti-helyismereti Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 5350 Tiszafüred, Kiss Pál Múzeum


2. b Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege

2011. 12. 31.

Adatok E Ft-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyes-bítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)

176

0

274

2.

I. Immateriális javak

0

0

0

3.

II. Tárgyi eszközök

176

0

274

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

5.

B. Forgóeszközök (6-9. sorok)

2374

0

2267

6.

I. Készletek

1391

0

1545

7.

II. Követelések

0

0

0

8.

III. Értékpapírok

0

0

0

9.

IV. Pénzeszközök

983

0

722

10.

Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor)

2550

0

2541

11.

C. Saját tőke (12. –16. sorok)

1068

0

995

12.

I. Induló tőke/Jegyzett tőke

56

0

56

13.

II. Tőkeváltozás/Eredmény

1015

0

1012

14.

III. Lekötött tartalék

 

 

 

15.

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

-3

0

-73

16.

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

 

17.

D. Tartalék

1482

0

1546

18.

E. Céltartalékok

0

0

 

19.

F. Kötelezettségek

0

0

 

20.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

 

21.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

 

22.

Források (passzívák) összesen (11.+17.+18.+19. sor)

2550

0

2541


Tiszafüred, 2012. 04. 10. --------------------------------
Egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

A Tariczky Endre Helytörténeti-helyismereti Alapítvány 2011. évi közhasznú
egyszerűsített beszámolójának mérlege Eszközök és Források oldalon :
2.541 .-E Ft egyező összeggel zárt 2011. december 31-én.
Az eredmény levezetés adatai szerint 2011. évi összes közhasznú tevékenység bevétele : 417.- E Ft, közhasznú tevékenység ráfordításai : 490.- E Ft,
összesített tárgyévi eredménye : -73.-E Ft
(közhasznú tevékenység eredménye: -73.- E Ft, vállalkozási tevékenység eredménye: 0 Ft) volt.

3. Kimutatás a költségvetési /közhasznú célú működési támogatás felhasználásáról

A Tariczky Endre Helytörténet-helyismereti Alapítvány 2011. évben az alábbi támogatásban részesült:

Költségvetési szerv: Tiszafüred Város Önkormányzata 100.-E.Ft.
A pályázati pénzt, önerő kiegészítésével kiadvány megjelentetésére - Tiszafüredi Tanulmányok 7. kötet- fordította az alapítvány.

NCA - pályázat: Támogatás összege szintén 100.- E.Ft. Tárgyi eszköz vásárlására fordítottuk önerő kiegészítésével. Multifunkciós, színesnyomtatót és digitális fényképezőgépet vásároltunk.

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás


(adatok E Ft-ban)

Saját tőke

1068

995

93,16

-73

Tárgyévi eredmény

-3

-73

-24,3

-76

Induló tőke

56

56

100

-

Tőkeváltozás/Eredmény

1015

1012

99,7

-3


 

Előző év

Tárgyév

Változás

%

E Ft5. A cél szerinti juttatások kimutatása


A Tariczky Endre Helytörténeti-helyismereti Alapítvány a 2011. évben cél szerinti juttatásokat nem nyújtott, tevékenységét maga végezte.

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

A Tariczky Endre Helytörténeti-helyismereti Alapítvány 2011. évben jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakkal együtt az alábbi támogatásokban részesült:

Tiszafüred Város Önkormányzata 100.-E.Ft.

NCA- pályázat 100.- E.Ft.


Az elszámolásokat az illetékes szervezetekhez eljuttatuk ,amelyeket felülvizsgáltak és elfogadtak.

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A Tariczky Endre Helytörténet-helyismereti Alapítvány 2011. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Az alapítvány 1991 óta működik. A 2011. évben az alapító okiratban megjelölt célok elérését szolgáló, kiemelkedően közhasznú tevékenységét eredményesen folytatta. Az alapító okiratban rögzített tevékenységek (az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja szerint:
(3) tudományos tevékenység, kutatás
(4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Az alapítvány a tárgyévben pályázati szerződés alapján Tiszafüred Város Önkormányzata Képviselő-testületétől 100.-E. Ft. az NCA Észak-alföldi kollégiumától 100.- E Ft. támogatást kapott az alapító okiratban foglalt célkitűzések megvalósítására.
Az APEH 1 %-os felajánlásából 86.- E Ft bevételünk volt.
Kiadvány értékesítésből és önkéntes adományokból 104.- E Ft-tal gyarapodott az alapítvány számlája .Az NCA Észak-alföldi kollégiumától 2011. évben kapott 100.- E. Ft támogatásból és 30.- E. Ft saját forrásból multifunkciós , színes nyomtató és digitális fényképezőgépet vásároltunk.
Így az alapítvány tárgyi eszközei korszerű műszaki berendezésekkel gyarapodtak.
A 2010. évi NCA-pályázat is a 2011. év első hónapjaira húzódott át, és került kifizetésre. Ami ebben az esetben, pályázat és önerő összesen 150.- E.Ft.
Tiszafüred város önkormányzatától kapott 100.-E.Ft. támogatást 150.- E.Ft.-tal egészítettük ki a Tiszaüredi Tanulmányok 7. kötetének megjelentetéséhez. A könyv megjelentetéséhez író-olvasó találkozót szerveztünk, viszont az alapítvány megalakulása 20. évfordulójának tervezett megünneplése egyéb okok miatt elmaradt.
Így tárgyi eszközökre összesen 280.- E.Ft.-ot költöttünk, könyv megjelentetésére 250.-E.Ft. került kifizetésre.
2011-ben és 2012. eddig eltelt hónapjaiban a Tariczky alapítvány több intézménnyel és szervezettel – Kiss Pál Múzeum, Kossuth Lajos Gimnázium, Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Nyugdíjas Pedagógusok Baráti Köre, Tisza–Nyugdíjas Klub - együttműködve olyan rendezvényeket is szervezett, amelyek lehetővé teszik a térség és Tiszafüred helytörténetének és néprajzi értékeinek megismerését.
Az alapítvány részben közvetlenül, részben a Kiss Pál Múzeumhoz kapcsolódva közvetetten támogatta a továbbtanulók és a helytörténeti kutatók munkáját is.
A Kiss Pál Múzeummal közösen részt vett az időszaki kiállításhoz kapcsolódó programok, rendezvények és kézműves foglalkozások megszervezésében .

A tisztségviselők és segítők tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végezték.

A jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesültek, a bizonylatok, iratok kezelése szabályszerű, a számvitel naprakész volt.Tiszafüred, 2012.április 16.


Vincze Istvánné
kuratóriumi alelnök2014. évi Közhasznúsági jelentés


Az egyszeres könyvitelet vezető egyéb szervezet  egyszerűsített bszámolója és közhasznúsági melléklete